Duidelijkheid boven alles!

1)    Deze overeenkomst kan niet worden geannuleerd zonder dat contractant 2 ( opdrachtnemer ) hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Contractant 2 heeft, indien hij toestemt in de annulering, recht op 60% van de overeengekomen gage indien annulering plaats vindt tussen 30 en 90 dagen VOOR het optreden, vindt opzegging plaats BINNEN een termijn van 30 dagen voor het optreden, dan dient het volledige honorarium, inclusief reeds gemaakte onkosten, eventueel te verminderen met afgesproken reiskosten, binnen 5 werkdagen na opzegging te zijn uitbetaald aan contractant 2.

Annulering gebaseerd op bij wet bepaalde overmacht is voor beide partijen bindend!

Aanvullende Covid Bepalingen 2021

  • Zolang de overheid stelt dat bijeenkomsten / feesten ( ongeacht het aantal bezoekers ) zijn toegestaan kan de overeenkomst uitsluitend met inachtneming van bovenstaande worden geannuleerd.
  • Het op basis van vrijwillige persoonlijke keuze niet laten vaccineren danwel laten testen valt niet onder overmacht

2)     Betaling, a contant ( GEEN CHEQUES ), geschied VOOR aanvang van de overeengekomen werkzaamheden! Indien betaling, om welke reden dan ook, niet volgens afspraak voor aanvang dan wel op de dag van het optreden zelf geschied, wordt een cumulatieve boeterente van 10% per dag dat u later betaald in rekening gebracht.

Ingeval van bankbetaling dient de Netto gage tenminste 48 uur VOOR aanvang van het optreden op de bankrekening van Paul Chapman te zijn bijgeschreven.

Ingeval er sprake is van een Uitkoopgage ontvangt U een factuur voor de uitkoopgage incl. de wettelijke BTW van Verloningsbureau Eindhoven. De gage dient steeds 48 uur VOOR aanvang van het optreden te zijn bijgeschreven op de bankrekening van VEB Eindhoven.

Bij in gebreke blijven hiervan zal het optreden, met inachtneming van het bepaalde in art 1, komen te vervallen.

3)     Paul Chapman sluit in principe altijd een overeenkomst op basis van NETTO gage! Duidelijk gesteld is echter dat er desondanks  geen sprake is van een gezagsverhouding ( werknemer / werkgever ) als bedoeld in de zin van de wet. Contractant 1 ( opdrachtgever ) treed desondanks voor de duur van de overeenkomst op als inhoudingsplichtige en verplicht zich zorg te dragen voor een correcte berekening van de wettelijke lasten en premies.  Hij staat garant voor het tijdig afdragen van deze lasten en premies aan de daartoe door de wet aangewezen instanties. Tevens zal hij onopgevorderd, tijdig een loonstrook / jaaropgave verstrekken.

Het gebruik maken van heffingskortingen van welke aard dan ook is niet toegestaan!

4)    De rechten te heffen door auteursvereniging Buma / Stemra zijn voor rekening van Contractant 1.

5)    Contractant 1 verstrekt een redelijk aantal gratis consumpties ( te weten minimaal 2 consumpties per persoon per uur ) aan contractant 2. Onder contractant 2 vallen ook roadies en andere vaste begeleiders van de groep.

6)    Op de gebruikelijke etenstijden en na het optreden zal door Contractant 1 een eenvoudige ( WARME ) maaltijd aan Contractant 2 en zijn vaste begeleiders worden verstrekt.

7)    Contractant 2  is verplicht zich, voor zover dat geen nadelige gevolgen heeft voor zijn artistieke prestatie/presentatie, te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van Contractant 1. Het geluidsniveau kan, met inachtneming van vorenstaande, in onderling overleg worden bepaald.

8)    Openluchtoptreden dienen plaats te vinden op een deugdelijk afgeschermd en overdekt podium waardoor de weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de instrumenten, geluids- en  lichtapparatuur alsmede kleding en andere rekwisieten van de groep.
Indien de omstandigheden ter plaatse hiertoe aanleiding geven, zal Contractant 1 zorg dragen voor dranghekken rondom het podium en een ordedienst waardoor de artiest ongestoord de afstand tussen de kleedkamer en het podium kan afleggen en door wie het podium wordt vrijgehouden van opdringerig publiek.

9)   Annulering wegens weersomstandigheden valt niet onder overmacht en Contractant 1 blijft verplicht de gage alsmede reeds gemaakte overige kosten binnen 5 werkdagen na annulering uit te betalen aan Contractant 2.

10)  Contractant 1 zal zorg dragen voor een deugdelijke elektrische installatie bestaande uit tenminste 2 onbelaste, geaarde groepen van ieder 220  Volt / 16-20 Ampère. Indien door een ondeugdelijke ( elektra ) installatie schade aan de apparatuur van Contractant 2 ontstaat zal worden gehandeld als omschreven in artikel 14.

Indien dimmers in de zaal zijn aangebracht kan contractant 2 geen ruis / kraakvrije geluidskwaliteit garanderen.

11)  Contractant 1 zal zorg dragen voor een schone, degelijk afsluitbare kleedruimte.

12)  De geluidsinstallatie van Paul Chapman is toereikend tot c.a. 250 personen. Indien meer geluid wordt gewenst zal Contractant 1 alle kosten hiervoor voor zijn rekening nemen.

13)  Contractant 1 zal gedurende de contractduur zorg dragen voor verzekering van de apparatuur toebehorende aan Contractant 2. Iedere, tijdens de contractduur ontstane schade of ontvreemding van apparatuur, kleding of overige eigendommen van Contractant 2 veroorzaakt door derden, niet behorende tot de groep artiesten, zal volledig door Contractant 1 worden vergoed en wel binnen 5 werkdagen nadat het voorval heeft plaats gevonden. In- en uitladen van de benodigde apparatuur behoord tot de contractduur.

14)  Contractant 1 is er ten alle tijden aan gehouden ervoor te zorgen dat er op werkplek van Contractant 2 geen overlast wordt veroorzaakt door airco’s /  luchtafzuigingen / openstaande ramen e.d. ( tocht / trek ). Indien er risico op gezondheidsschade bestaat, heeft Contractant 2 het recht de aangewezen werkplek te weigeren dan wel te eisen dat de overlast per direct wordt verholpen. De beoordeling over wat als overlast ervaren wordt ligt bij Contractant 2.

15)  Contractant 2 behoudt zich het recht voor de gage te herzien indien er sprake is van plotseling extra succes / bekendheid door geluidsopnamen ( CD / Video ) enz.

16)  Contractant 2 behoudt zich het recht voor om in geval van radio-, tv-, of een meerdaags optreden deze overeenkomst te annuleren, dan wel in onderling overleg met Contractant 1 naar een ander tijdstip te verplaatsen.

17)  Contractant 2 is altijd ruimschoots (+/- 1,5 uur) voor aanvang op de in het contract vermelde locatie aanwezig. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de ruimte in de zaal vrij is gemaakt van obstakels zodat Contractant 2 onmiddellijk met zijn opbouw werkzaamheden kan beginnen. NA afloop van het optreden heeft Contractant 2 ongeveer 1,5 uur nodig voordat alles uit de zaal verwijderd is. Wij adviseren u deze tijdsindicaties duidelijk door te spreken met de horeca ondernemer.

18)  De op het contract vermelde totaalprijs geldt alleen voor locaties die zich op de begane grond bevinden, uitgaande van de kortste, vrije weg tussen auto en werkplek ! Contractant 1 is verplicht bij het aangaan van de boeking te melden of de locatie zich op een verdieping of in een kelder bevindt. Indien de locatie zich NIET op de begane grond bevindt of er andere omstandigheden / obstakels ( bijv. trappen ) aanwezig zijn waardoor er geen vrije toegang voor rollend materieel tot aan de werkplek is, is het gezien de aard en het gewicht van de apparatuur, noodzakelijk dat er tenminste 4 roadies ( sjouwhulpen ) aanwezig zijn. De prijs per roadie bedraagt € 150,- en is steeds vooraf te voldoen.

In het geval dat een afgesloten voetganger- / winkelzone de vrije toegang belemmerd, waardoor contractant 2 niet met zijn materieel tot direct bij de locatie kan komen, gelden in principe dezelfde regels als hiervoor.

Voor extra werkuren bij het laden en lossen i.v.m. bovenstaande, zonder dat hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt, wordt 25% van het contractbedrag per AANGEVANGEN extra uur in rekening gebracht. Deze extra kosten zijn, A CONTANT voor aanvang van de werkzaamheden te voldoen.

Indien e.e.a. niet vooraf geregeld is en door omstandigheden ter plekke niet per direct volgens deze voorwaarden kan worden opgelost waardoor Contractant 2 het geplande optreden niet dan wel niet tijdig kan uitvoeren, valt dit niet onder overmacht en is Contractant 1 ten allen tijde verplicht, de overeengekomen gage per direct, a contant uit te betalen.

Parkeer en Veergeld zijn ten alle tijde voor rekening van Contractant 1

19)  Ingeval Contractant 2 als piano act wordt geboekt zal hij zelf zorg dragen voor een podium, in alle andere gevallen geld een minimaal benodigde vloerafmeting als
– ZANGER bedraagt ( b 2 x d 1 meter
– Entertainer met Keyboard of vleugel b 3,50 x d 2,50 meter.
- Indien een optreden als Duo / Trio etc wordt geboekt, wordt vooraf overlegd m.b.t. de afmeting en de plaats van een podium. Het podium zal ten alle tijde dermate opgesteld zijn/worden dat optimaal oogcontact met zoveel mogelijk publiek gewaarborgd is!

20)  Contractant 1 zal het hem toegezonden contract binnen 5 dagen ondertekend retourneren. Bij in gebreke blijven hiervan heeft Contractant 2 het recht deze overeenkomst als vervallen te beschouwen en andere verplichtingen aan te gaan.

21)  Contractant 1 verklaart alleszins bekend te zijn met het product en de prestaties van Contractant 2.

22)  Indien Contractant 2, door welke omstandigheden dan ook, niet in staat is aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst te voldoen is hij verplicht 1 of meer evenwaardige alternatieven aan te dragen. Het staat Contractant 1 vrij, zonder enigerlei recht op overige aanspraken / vergoedingen, hier al dan niet gebruik van te maken.

23)  Indien een artiest of groep artiesten voor het uit-, opvoeren van hun act gebruik wenst te maken van de geluidsapparatuur van Contractant 2 wordt hiervoor een bijdrage in de onkosten voor geluidshuur en het op- en afbouwen van € 150 excl. BTW per artiest of groep artiesten in rekening gebracht.

Het begrip gebruik maken van betekend in deze dat de artiest of groep, met gebruikmaking van eigen instrumenten en microfoons, d.m.v. 2 kabels met XLR aansluiting inplugt op de mengtafel van Contractant 2.

Het gebruik van microfoons en instrumenten alsmede het door Paul Chapman functioneren als geluidstechnicus is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitgesloten. Indien Paul Chapman als geluidstechnicus dient te functioneren wordt een vergoeding ad € 25 NETTO per aangevangen 15 minuten in rekening gebracht.

Alle bedragen zijn steeds A CONTANT, VOORAF  te voldoen!

24) Op feestdagen en carnaval geldt een toeslag van 100%.

25) Op al onze transacties zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing

26) Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen door partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Contractant 2. Alle kosten die voor een van de contractanten ontstaan door het niet naleven van de overeenkomst door de andere contractant, komen voor rekening van de contractant die in gebreke is gebleven.