Duidelijkheid boven alles!

Annuleren

1a)   Deze overeenkomst kan niet worden geannuleerd zonder dat contractant 2 ( opdrachtnemer ) hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Contractant 2 heeft, indien hij toestemt in de annulering, recht op 60% van de overeengekomen gage indien annulering plaats vindt tussen 30 en 90 dagen VOOR het optreden, vindt opzegging plaats BINNEN een termijn van 30 dagen voor het optreden, dan dient het volledige honorarium, inclusief reeds gemaakte onkosten, eventueel te verminderen met afgesproken reiskosten, binnen 5 werkdagen na opzegging te zijn uitbetaald aan contractant 2.

1b)    Annulering gebaseerd op bij wet bepaalde overmacht is voor beide partijen bindend!

Ter verduidelijking

  • Zolang de overheid stelt dat bijeenkomsten / feesten ( ongeacht het aantal bezoekers ) zijn toegestaan kan de overeenkomst uitsluitend met inachtneming van bovenstaande worden geannuleerd.
  • Ergo : Het op basis van vrijwillige persoonlijke keuze niet nemen van door de wet bepaalde maatregelen zoals bijv. het niet laten vaccineren dan wel het niet laten laten testen, valt niet onder overmacht!

1c)   Annulering wegens weersomstandigheden valt niet onder overmacht en Contractant 1 blijft verplicht de gage alsmede reeds gemaakte overige kosten binnen 5 werkdagen na de datum van schriftelijke annulering uit te betalen aan Contractant 2.

1d)   Contractant 2 behoudt zich het recht voor om in geval van radio-, tv-, of een meerdaags optreden deze overeenkomst te annuleren, dan wel in onderling overleg met Contractant 1 naar een ander tijdstip te verplaatsen.

Betalen

2)     Betaling, a contant ( GEEN CHEQUES ), geschied VOOR aanvang van de overeengekomen werkzaamheden! Indien betaling, om welke reden dan ook, niet volgens afspraak voor aanvang dan wel op de dag van het optreden zelf geschied, wordt een cumulatieve boeterente van 10% per dag dat u later betaald in rekening gebracht.

2a)   Ingeval van bankbetaling dient de Netto gage uiterlijk 48 uur VOOR aanvang van het optreden op de bankrekening van Contractant 2 te zijn bijgeschreven.

2b)   Ingeval er sprake is van een Uitkoopgage, ontvangt U een factuur voor de uitkoopgage incl. de wettelijke btw van Verloningsbureau Eindhoven. De gage dient steeds uiterlijk 48 uur VOOR aanvang van het optreden te zijn bijgeschreven op de bankrekening van VEB Eindhoven.

Bij in gebreke blijven hiervan zal het optreden, met inachtneming van het bepaalde in art 1, komen te vervallen.

Indien betaling niet conform de voorwaarden plaatsvind ( w.a.w. als contractant 2 in gebreke blijft ) wordt per aanmaning € 100,00 netto administratiekosten in rekening gebracht. In totaal zullen er 3 aanmaningen in 3 weken worden verstuurd waarna de zaak uit handen gegeven zal worden. Alle kosten die gemaakt moeten worden voor incassering worden daarbij onverkort op contractant 2 verhaald.

Gage

3)     Contractant 2 sluit uitsluitend overeenkomsten af op basis van NETTO gage! Duidelijk gesteld is echter, dat er desondanks geen sprake is van een gezagsverhouding ( werknemer / werkgever ) als bedoeld in de zin van de wet. Contractant 2 zal daarom door de opdrachtgever niet beïnvloed of beperkt worden in het uitvoeren van zijn artistieke prestatie. Contractant 1 ( opdrachtgever ) treed desondanks voor de duur van de overeenkomst op als inhoudingsplichtige en verplicht zich zorg te dragen voor een correcte berekening van de wettelijke lasten en premies.  Hij staat garant voor het tijdig afdragen van deze lasten en premies aan de daartoe door de wet aangewezen instanties. Tevens zal hij onopgevorderd, tijdig een loonstrook / jaaropgave verstrekken.

3a)   Op feestdagen en carnaval geldt een toeslag van 100%.

3b)   Het gebruik maken van heffingskortingen van welke aard dan ook is niet toegestaan!

4)     Contractant 2 behoudt zich het recht voor de gage te herzien indien er sprake is van plotseling extra succes / bekendheid door geluidsopnamen ( CD / Video ) enz.

5)     De in het contract vermelde gage geldt alleen voor locaties die zich op de begane grond bevinden, uitgaande van de kortste, vrije weg tussen auto en werkplek ! Contractant 1 is verplicht bij het aangaan van de boeking te melden of de locatie zich op een verdieping of in een kelder bevindt. Indien de locatie zich NIET op de begane grond bevindt of er andere omstandigheden / obstakels ( bijv. trappen / liften ) aanwezig zijn waardoor er geen vrije toegang voor rollend materieel tot aan de werkplek is, is het gezien de aard en het gewicht van de apparatuur, noodzakelijk dat er tenminste 4 roadies ( sjouwhulpen ) aanwezig zijn, die alle apparatuur : voor aanvang van het optreden naar de werkplek en na beëindiging van het optreden naar de bus zullen sjouwen. Als Contractant 2 voor roadies moet zorgen bedraagt de prijs per roadie € 150,-. Deze kosten zijn steeds vooraf te voldoen.

- In het geval dat een afgesloten voetganger- / winkelzone de vrije toegang belemmerd, waardoor contractant 2 niet met zijn materieel tot direct bij de locatie kan komen, gelden dezelfde regels als hiervoor.

- Voor extra werkuren bij het laden en lossen i.v.m. bovenstaande, zonder dat hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt, wordt 25% van het contractbedrag per AANGEVANGEN extra uur in rekening gebracht. Deze extra kosten zijn, A CONTANT, voor aanvang van de werkzaamheden te voldoen.

- Indien e.e.a. niet vooraf geregeld is en door omstandigheden ter plekke niet per direct volgens deze voorwaarden kan worden opgelost waardoor Contractant 2 het geplande optreden niet dan wel niet tijdig kan uitvoeren, valt dit niet onder overmacht en is Contractant 1 ten allen tijde verplicht, de overeengekomen gage per direct, a contant uit te betalen.

Buma-, Stemra, Gema etc.

6)    De rechten te heffen door auteursvereniging Buma / Stemra etc. zijn voor rekening van Contractant 1.

Verpleging

5)    Contractant 1 verstrekt een redelijk aantal gratis consumpties ( te weten minimaal 2 consumpties per persoon per uur ) aan contractant 2. Onder contractant 2 vallen ook roadies en andere vaste begeleiders van de groep.

6)    Op de gebruikelijke etenstijden en na het optreden zal door Contractant 1 een eenvoudige ( WARME ) maaltijd aan Contractant 2 en zijn vaste begeleiders worden verstrekt.

Algemeen

7)    Contractant 2 is altijd ruimschoots (+/- 1,5 uur) voor aanvang op de in het contract vermelde locatie aanwezig. Contractant 1 zal er zorg voor dragen dat de horecaondernemer de weg naar en de ruimte in de zaal, waar Contractant 2 zijn werkzaamheden uit dient te voeren vrij heeft gemaakt van obstakels zodat Contractant 2 onmiddellijk met zijn opbouw werkzaamheden kan beginnen. NA afloop van het optreden heeft Contractant 2 ongeveer 1,5 uur nodig voordat alles uit de zaal verwijderd is. Wij adviseren u deze tijdsindicaties duidelijk door te spreken met de horeca ondernemer.

8)    Contractant 1 verklaart alleszins bekend te zijn met het product en de prestaties van Contractant 2. Contractant 2 is derhalve volledig vrij in de keuze van zijn repertoire en de opbouw van de avond!

8a)   Contractant 2  is verplicht zich, voor zover dat geen nadelige gevolgen heeft voor zijn artistieke prestatie/presentatie, te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van Contractant 1.

8b)   Aanwezig publiek kan verzoekjes aanvragen hetgeen echter geen garantie is dat ze ten gehore gebracht zullen worden. Contractant 2 bepaald of ze in zijn programma en act passen en zal verzoekjes, aan de hand van deze afweging, al dan niet ten gehore zal brengen. De uiteindelijke repertoire keuze is dus uitsluitend voorbehouden aan Contractant 2.

9)     Indien de omstandigheden ter plaatse hiertoe aanleiding geven, zal Contractant 1 zorg dragen voor dranghekken rondom het podium en een ordedienst waardoor de artiest ongestoord de afstand tussen de kleedkamer en het podium kan afleggen en door wie het podium wordt vrijgehouden van opdringerig publiek.

10)    Contractant 1 zal zorg dragen voor een deugdelijke elektrische installatie bestaande uit tenminste 2 onbelaste, geaarde groepen van ieder 220  Volt / 16-20 Ampère. Indien door een ondeugdelijke ( elektra ) installatie schade aan de apparatuur van Contractant 2 ontstaat zal worden gehandeld als omschreven in artikel 14.

Indien dimmers in de zaal zijn aangebracht kan contractant 2 geen ruis / kraakvrije geluidskwaliteit garanderen.

11)   Openluchtoptredens dienen plaats te vinden op een deugdelijk 3-zijdig  afgeschermd en overdekt podium waardoor de weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de instrumenten, geluid-, lichtapparatuur alsmede kleding en andere rekwisieten van de groep.

12)   Contractant 1 zal zorg dragen voor een schone, degelijk afsluitbare kleedruimte.

Apparatuur

13)  De geluidsinstallatie van Contractant 2 is toereikend tot c.a. 250 personen. Indien meer geluid wordt gewenst zal Contractant 1 alle kosten hiervoor voor zijn rekening nemen.

Gebruik van apparatuur van Contract 2 door derden

14)   Indien een artiest of groep artiesten voor het uit-, opvoeren van hun act gebruik wenst te maken van de geluidsapparatuur van Contractant 2 wordt hiervoor een bijdrage in de onkosten voor geluidshuur en het op- en afbouwen van € 150 excl. BTW per artiest of groep artiesten in rekening gebracht.

15)   Het begrip gebruik maken van betekend in deze dat de artiest of groep, met gebruikmaking van eigen instrumenten en microfoons, d.m.v. 2 kabels met XLR aansluiting inplugt op de mengtafel van Contractant 2.

16)   Het gebruik van microfoons en instrumenten alsmede het door Contractant 2 functioneren als geluidstechnicus is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitgesloten.

17)   Indien Contractant 2 desondanks als geluidstechnicus dient te functioneren wordt een vergoeding ad € 25,00 NETTO per aangevangen 15 minuten in rekening gebracht.

18)   Alle bedragen zijn steeds vooraf per bank dan wel A CONTANT, VOORAF  te voldoen!

19)   Contractant 1 zal gedurende de contractduur zorg dragen voor verzekering van de apparatuur toebehorende aan Contractant 2. Iedere, tijdens de contractduur ontstane schade of ontvreemding van apparatuur, kleding of overige eigendommen van Contractant 2 veroorzaakt door derden, niet behorende tot de groep artiesten, zal volledig door Contractant 1 worden vergoed en wel binnen 5 werkdagen nadat het voorval heeft plaats gevonden. In- en uitladen van de benodigde apparatuur behoord tot de contractduur.

Werkplek

20) Ingeval Contractant 2 als one man band, entertainer act wordt geboekt zal hij zelf zorg dragen voor een podium, in alle andere gevallen wordt vooraf in goed overlegd bepaald waar het podium moet komen en welke afmetingen noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Het podium dient ten alle tijde dermate opgesteld te zijn/worden dat optimaal oogcontact met zoveel mogelijk publiek gewaarborgd is! De speelplek en het geluidsniveau kan, echter met inachtneming van vorenstaande, in onderling overleg worden bepaald.

21)  Contractant 1 is er ten alle tijden aan gehouden ervoor te zorgen dat er op werkplek van Contractant 2 geen overlast wordt veroorzaakt door airco’s /  luchtafzuigingen / openstaande ramen e.d. ( tocht / trek ). Indien er risico op gezondheidsschade bestaat, heeft Contractant 2 het recht de aangewezen werkplek te weigeren dan wel te eisen dat de overlast per direct wordt verholpen. De beoordeling over wat als overlast ervaren wordt ligt bij Contractant 2.

22) Ingeval Contractant 2 als one man band, entertainer act wordt geboekt zal hij zelf zorg dragen voor een podium, in alle andere gevallen wordt vooraf in goed overlegd bepaald waar het podium moet komen en welke afmetingen noodzakelijk zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Het podium dient ten alle tijde dermate opgesteld te zijn/worden dat optimaal oogcontact met zoveel mogelijk publiek gewaarborgd is! De speelplek en het geluidsniveau kan, echter met inachtneming van vorenstaande, in onderling overleg worden bepaald.

Ontheffingen, Parkeerkosten etc.

23)  Vereiste Ontheffingen ( milieu | parkeer etc ) alsook tol, parkeer en Veergeld zijn ten alle tijde voor rekening van Contractant 1

- Mocht er een milieuzone van kracht zijn, zal Contractant 1 tijdig een dagontheffing ( geldig voor de dag van aankomst tot en met de dag van vertrek ) voor het voertuig ( K-352-FB ) + aanhanger van Contractant 2 bij de verantwoordelijke instantie aanvragen. De kosten hiervoor komen volledig voor rekening van contractant 1. Mocht er geen dagontheffing voorhanden zijn kan contractant 2 niet uitvoeren en zal worden gehandeld als eerder beschreven.

- Het staat Contractant 1 vrij, ruimschoots voor de datum van het optreden, alternatieve oplossingen om het probleem van milieuzones te omzeilen aan te bieden. Denk hierbij bijv. aan het op kosten van Contractant 1 inhuren van vervoer met de vereiste emissie kenmerken en voldoende laadruimte door Contractant 2.

Overig

24)  Contractant 1 zal het hem toegezonden contract binnen 5 dagen ondertekend retourneren. Bij in gebreke blijven hiervan heeft Contractant 2 het recht deze overeenkomst als vervallen te beschouwen en andere verplichtingen aan te gaan. 

25)  Indien Contractant 2, door welke omstandigheden dan ook, niet in staat is aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst te voldoen is hij verplicht 1 of meer evenwaardige alternatieven aan te dragen. Het staat Contractant 1 vrij, zonder enigerlei recht op overige aanspraken / vergoedingen, hier al dan niet gebruik van te maken.

26) Op al onze transacties zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing

27) Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen door partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Contractant 2. Alle kosten die voor een van de contractanten ontstaan door het niet naleven van de overeenkomst door de andere contractant, komen voor rekening van de contractant die in gebreke is gebleven.